4465_1

Ρυθμίσεις Ο.Σ.: Νόμος 4465/2017 – Εναρμόνιση καταστατικών Ο.Σ.

Στον ψηφισθέντα Νόμο 4465/4-4-2017/Α/47 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η εναρμόνιση των καταστατικών των Ο.Σ. με το άρθρο 45.

Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό έγγραφο.

4465_1