4446_0

Ρυθμίσεις Ο.Σ.: Ν. 4446/2016 – Αλλαγές στην εκλογή Διοικήσεων

Με την διάταξη του άρθρου 52 του Ν.  4446/2016 (ΦΕΚ Α 240) με τίτλο «Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων», τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του  Ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α 196) και πλέον στις εκλογές για την ανάδειξη μελών των Διοικήσεων των Ο.Σ. με πάνω από 500 μέλη, παρίσταται ως δικαστικός αντιπρόσωπος δικηγόρος διοριζόμενος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο,  αντί του δικαστικού αντιπροσώπου που διοριζότανε από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου, όπως προβλεπότανε στην προηγούμενη ρύθμιση.

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το κείμενο του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

4446_2016_1